ZW
Zadania

Do zadań Oddziału Specjalnego ŻW należy:

 1. Wykonywanie czynności ochronnych wobec:
 • Ministra Obrony Narodowej;
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów wyłączie podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych;
 • Członków wojskowych delegacji zagranicznych przebywających na terytorium RP, określonych w rozporządzeniu MON z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób w stosunku do których ŻW wykonuje czynności ochronne oraz zakresu i trybu współdziałania ŻW z Biurem Ochrony Rządu;
 • Osób oraz delegacji ochranianych przez BOR podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych;
 • Innych osób na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej.
 1. Zapewnienie wsparcia policyjnego oddziałom i pododdziałom Sił Zbrojnych RP wydzielanych do użycia w sytuacjach kryzysowych wynikających z zagrożeń terrorystycznych, w celu:
 • przeciwdziałania atakowi terrorystycznemu na lądzie;
 • przeciwdziałania atakowi terrorystycznemu z powietrza;
 • likwidacji skutków epidemii, chorób oraz przeciwdziałania atakowi terroru biologicznego;
 • likwidacji skutków terroru radiologicznego i chemicznego.
 1. Udzielanie pomocy Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
  w sytuacjach mogących spowodować:
 • niebezpieczeństwo powszechne dla życia, zdrowia lub wolności obywateli, bezpośrednie zagrożenie obietków i instalacji mających szczególne znaczenie dla obronności kraju lub bezpieczeństwa państwa;
 • zagrożenie przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego wykonanie.
 1. Współdziałania w prewencyjnym i dochodzeniowo - śledczym zabezpieczeniu w ramach Wsparcia Państwa Gospodarza, wojsk obcych podczas ich pobytu na terytorium RP w tym:
 • przemieszczanie się wojsk obcych od/do miejsc/rejonów przekroczenia granicy do/z rejonów operacyjnego przeznaczenia ochrony portów morskich;
 • lotnisk, stacji wyładowczych/załadowczych, przejść granicznych  i obiektów infrastruktury udostępnionej na potrzeby wojsk obcych.
 1. Zapewnienie wsparcia policyjnego dla jednostek Sił Zbrojnych RP oraz wykonywanie zadań
  w składzie wielonarowdowych pododdziałów Policji Wojskowej, biorących udział w misjach stablizacyjnych, pokojowych, operacjach ratowniczych i humanitarnych oraz zapobiegania atakom terroru i likwidowania ich skutków, prowadzonych przez ONZ, NATO, UE, OBWE lub wynikających z innych porozumień międzynarodowych.

 2. Realizowania zadań wynikających z Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP, Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych, programu Partnerstwo dla Pokoju oraz zobowiązań w ramach UE  - w zakresie dotyczącym ŻW.

 3. Zatrzymanie i obezwładnianie spraców przestępstw posiadających broń, materiały wybuchowe, niebezpieczne narzędzia.
 1. Poszukiwanie szczególnie niebezpiecznych przestępców.

 2. Zabezpieczenie i udział w czynnościach procesowych, w postępowaniach przygotowawczych
  o szczególnym znaczeniu.

 3. Realizacja zadań policji sądowej zwłascza w odniesieniu do rozpraw sądowych dotyczących szczególnie niezbiezpiecznych przestępców.